هوادار گرامی برای ثبت نام در باشگاه هواداران ابتدا فرم مقابل را پر کنید.

از کد ملی به عنوان نام کاربری شما استفاده خواهد شد.


شنا شیرجه واترپلو شنای موزون آب های آزاد

ورزشکار- هوادار
ورزشکار حرفه ای
داور
مربی
پیشکسوت
"